Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1. Definities

1.1 Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor: Claire Kroon Mentor Geboortezorg, gevestigd te Uithoorn onder KvK nummer: 80670725.

1.2 Opdrachtgever: degene met wie Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer: Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor 

1.4 Partijen: Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor en opdrachtgever samen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

Artikel 3. Duur en afsluiting van de opdracht

3.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven. 

3.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

4.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

Uitzondering hierop is een dusdanig vroegtijdige bevalling. De resterende coachgesprekken kunnen in overeenstemming tussen partijen worden voortgezet op een afgesproken tijdstip met een uiterste termijn tot 6 maanden na de geboorte. 

4.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

4.3         Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor verwacht kan worden. Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 5. Facturering en betalingsvoorwaarden

5.1 Facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. 

5.2 De kosten voor geleverde diensten door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor worden door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen

5.3 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

5.4 Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.5 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 6. Aanbiedingen en offertes

6.1 De aanbiedingen van opdrachtnemer zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

6.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 7. Tarieven, kosten en prijzen

7.1 In de offerte van Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2       De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 8.         Verplichting opdrachtnemer

8.1         Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor geleverde dienstverlening.

9.2       Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).

9.3 Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectueel eigendom/auteursrecht

10.1       Op alle door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

10.2       Alles wat door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor is en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor. Dat geldt ook voor de door Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1       Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Claire Kroon Verloskundige n.p. coach – counselor houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Versie 20 januari 2023